1/4 Most bert & engel – Vol. 2

 

CD 40242

1/4 MOST BERT & ENGEL

Liada von frühra Vol. 2
AUF GEHT’S POLKA – WÅNN ÅLLES SCHEN SCHLÅFT – WIA G’FREIT SE NET MEI BLUAT – ALMRAUSCH LÄNDLER – DA SCHWARZBRAUNE MICHL – ACH (O) BLEIB BEI MIR UND GEH NICHT FORT – LEBT DENN DER ALTE HAUSMICHL NO – DER BANDLWURM – FLOHBEUTLER – HIAZT BIN I HOIT WIEDER DAHIN – WÅS SCHLÅGT DENN DÅ DROB’N – ZWIEFACHER – SÖLLINGER LANDLER – DA SAUBÄR – RUCK MEI WEIBERL RUCK, RUCK, RUCK – VOLKSKULTUR G’STRAMPFTER